Radonskydd

Radon är ett stort problem i fastigheter. Radon finns i olika typer, de vanligaste är byggradon respektive markradon. ThermoGaia har utvecklat en metod för att reducera radonstrålningen från blåbetong i bostäder.

Radonsanering sker genom att måla väggar och innertak med Radon Protect och Radon Finish. Radon Protect läggs som ett inre skikt och därefter Radon Finish. Skiktets tjocklek beror på strålningens styrka. Principen är ju högre strålning desto tjockare skikt.

Ett flertal utvärderingar har gjorts och flera pågår, resultaten är entydiga och visar på minst halveringar av radonförekomst.   Metoden ökar även temperaturen och ger dig en högre komfort.